1  Kozhikode Manghatachan+Mankavu Thiruvalayanadu Devi

2  Damodaran Nair + Lady From Tiruvadi Kothanath House

©2019 owned by Jaya Prakash, Gayathri Prakash, Roshini Prakash, Vandana Prakash and Pavithra Prakash.